สายสะพายคนละครึงแบนเนอร์รูปถ่ายชุดครุยรูปชุดขาวข้าราชการ

admin's blog

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประดับร่วมกับดวงตราชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) สายสะพายเส้นที่ 4

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)ประดับร่วมกับชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

รูปข้าราชการชั้นสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) สายสะพายเส้นที่3

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

นครอ๊าร์ตมีบริการสำหรับถ่ายรูป เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย เส้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

ลูกค้าท่านใดต้องการถ่ายรูป เข้าไปใช้บริการได้เลย

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สายสะพายเส้นที่ 2

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

นครอ๊าร์ตมีบริการสำหรับถ่ายรูป เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย เส้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

ลูกค้าท่านใดต้องการถ่ายรูป เข้าไปใช้บริการได้เลย

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายเส้นที่1

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับดาราชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบคล้องคอแบบใหม่

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

รูปถ่ายชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฏไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

รูปตัวอย่างการแต่งกาย ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

 • • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
 • • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า