รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

บล๊อก

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) สายสะพายเส้นที่ 4

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)ประดับร่วมกับชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

รูปข้าราชการชั้นสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) สายสะพายเส้นที่3

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สายสะพายเส้นที่ 2

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

รูปข้าราชการชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายเส้นที่1

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปถ่ายชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รูปตัวอย่างการแต่งกาย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
 • • ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

รูปถ่ายชุดข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฏไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

รูปตัวอย่างการแต่งกาย ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

 • • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
 • • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า