แผนทีนครอ๊าร์ต

รูปถ่ายทหารบกเครื่องแบบปกติขาว และเสื้อกากีแกมเขียวคอแบะ

รูปติดบัตรทหารรูปติดบัตรทหารรูปถ่ายทหาร ติดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีรูปถ่ายทหาร ติดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี

รูปถ่ายทหาร ติดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รูปถ่ายนายทหาร สวมเครื่องแบบปกติขาว ยศร้อยตรี ,ร้อยเอก และพันเอก และรูปทหารแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ

การสวมเครื่องแบบปกติขาว(ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ํา) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการ พลเรือน) และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ดังนี้

 • - บ่าอินธนูตามชั้นยศ  
 • - เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา
 • - เครื่องหมาย นก ติดคอเสื้อซ้าย
 • - อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ(สัญญาบัตร)
 • - กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง
 • - ปีกผู้โดดพาราเซล / กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา
 • - กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ตํารวจ) 
 • - สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบี่ได้
 • - ถุงมือ ใช้สีขาว

รูปนายทหารยศชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย

 • - เป็นรูปดาว 5 กลีบ ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนูทั้ง  2  ข้าง  ห่างจากอินทรธนูด้านไหล่  0.5  ซม.  แต่ละข้างมีจำนวนดาวตามยศดังนี้คือ ร้อยตรี 1 ดาว ,ร้อยโท 2 ดาว ,ร้อยเอก 3 ดาว 
 • - เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อข้างขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือให้ติดเครื่องหมาย นก.ติดห่างจากขอบล่าง โดยห่างจากขอบล่างและคอเสื้อ ด้านละ 2.5 เซนติเมตร
 • - เครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) ติดที่อกเสื้อด้านซ้าย ห่างจากกระเป๋า 2.5 เซนติเมตร กระดุมเสื้อใช้กระดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ตรากองทัพบก
 • - เครื่องหมายความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ที่ผ่านหลักสูตรพาราเซลหรือกระโดดหอ ฯลฯ ให้ ประดับเครื่องหมายบริเวณหน้าอกด้านขวาแนวเดียวกับเครื่องหมายแพรแถบ ติดห่างจากปกกระเป๋า 2.5 เซนติเมตร ยกเว้นเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ ที่มีระเบียบในการประดับ เช่น เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้นๆ

เครื่องหมายยศทหารบกชั้นนายพัน  เป็นรูปดาว  5  กลีบ  และมีพระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง  พระมหามงกุฎครอบดาว  และยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ  และให้ดาวอยู่ห่างจากริมอินทรธนูด้านไหล่  0.5  ซม.  แต่ละข้างมีจำนวนดาวตามยศ

ในโอกาสต่อไปนี้ถ้าไม่มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คือ

 • - ในการเยี่ยมคํานับเป็นทางการ 
 • - ในการรายงานตนเอง
 • - ในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหาร
 • - ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับประกาศนียบัตร, พิธีเปิดหรือปิดการศึกษา พิธีเปิด, ปิดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยใน ทบ.เป็นเจ้าภาพหรือ พิธีการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 • - เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
 • - ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
 • - ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาวและชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ