แผนทีนครอ๊าร์ตแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 03รูปวาดสีน้ำมัน oil paintingแต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 01แต่งรูปเก่าเป็นรูปใหม่ 02

บล๊อก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประดับร่วมกับดวงตราชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

การประดับแบบใหม่สำหรับสตรี เครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 

การประดับชุดข้าราชการแบบใหม่ (เหรียญดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)ประดับร่วมกับชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 • • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
 • • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
 • • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
 • • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
 • • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
 • • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอแบบใหม่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับดาราชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี

การประดับเครื่องราชแบบคล้องคอแบบใหม่