สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปครอบครัวชุดครุยราชภัฏ นครศรีธรรมราช

รูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชภาพถ่ายชุดครุย ถือปริญญาบัตร ม.ราชภัฏรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปครอบครัว ใส่ชุดครุย ม.ราชภัฏ คณะครุศาสตร์

รูปถ่ายบัณฑิตใส่ชุดครุย สีฟ้า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครศรีธรรมราช และถ่ายรูปครอบครัว

ปรัชญา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลิตครูมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ

  • • ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • • สร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
  • • บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • • ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • • พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการองค์กรโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล