คนละครึงแต่งหน้าแบบ make upเปรียบเทียบชุดครุย make upรูปครอบครัว

พันตรีประดิษฐ์ สวนแก้ว

พต ประดิษฐ์ สวนแก้วพันตรี ประดิษฐ์ สวนแก้ว

พต ประดิษฐ์ สวนแก้ว ทหารพลร่ม ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ให้เกียรติไปถ่ายรูปที่ร้านนครอ๊าร์ต

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน พ.ย.๒๕๐๙ ที่ ต.กะช่อง อ.เมือง จ.ตรัง โดยกองทัพบก ให้ศูนย์สงครามพิเศษ จัดกำลังผสมกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐ ฯ จัดตั้งเป็นค่ายฝึกการต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ ฝึกให้กับทหาร ที่ใช้ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

  • • ปี ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยถาวร ใช้นามหน่วยว่า กองฝึกรบพิเศษ /ค่ายฝึกการรบพิเศษกะช่อง 
  • • ปี ๒๕๔๔ ได้แปรสภาพจาก กองฝึกรบพิเศษ เป็นกองพันฝึกรบพิเศษ และให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ทภ.๔ และได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งใหม่ ณ บ้านยางโพรง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรมราช เรียกนามหน่วยว่า กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๔ / ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เป็นต้นมา
  • • ปี ๒๕๓๑ กองทัพบก ได้ออกคำสั่งให้ลดการบรรจุกำลังพลตามอัตรา ลด ระดับ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๓๑ ตามคำสั่งทบ. (เฉพาะ) ลับที่ ๑๗๑/ ๓๑ ลง ๓๑ ส.ค. ๓๑ และเรียกนามหน่วย จาก กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๔ ว่า "กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ "

อ้างอิง ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล