รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ถ่ายรูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศรูปภาพนักเรียน ณ กมล ยุทธิวัฒน์ถ่ายรูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศถ่ายรูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ

รูปถ่าย น.ร. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช รูปสวยทุกคน

รูปภาพนักเรียน ณ กมล ยุทธิวัฒน์

ถ่ายรูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ

ถ่ายรูปนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ