รูปครอบครัวนครศรีธรรมราชรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปพระสงฆ์ ห่มจีวรแบบห่มคลุม

รูปพระ จีวรห่มคลุมรูปถ่ายพระสงฆ์ ยิ้มรูปพระสงฆ์ portraitรูปถ่ายพระ จีวรห่มคลุมรูปถ่ายพระสงฆ์รูปพระ จีวรธรรมชาติรูปพระสงฆ์

รวมรูปถ่ายพระสงฆ์ ห่มจีวรแบบห่มคลุม

การแบ่งประเภทของการครองจีวร

พระภิกษุสงฆ์มหานิกายในประเทศไทยมีการครองผ้าจีวร หลายประเภทเช่น "ห่มดอง" , "ห่มลดไหล่" หรือ "ห่มเฉวียงบ่า"(เวลาลงสังฆกรรม),"ห่มคลุม"(เวลาออกนอกอาราม) และ "ห่มมังกร"

ห่มคลุม

ห่มคลุมหมายถึงการคลองจีวรด้วยการม้วนผ้าชายจรดชายม้วนเข้าหาตัวลูกบวบมาวางบนบ่าคลุม 2 บ่ามิดชิดดี ใช่ในการห่มออกนอกวัด ซึ่งถ้าไม่ห่มคลุมในเวลาออกนอกเขตวัด (เขตติจีวรวิปวาโส) ต้องอาบัติทุกกฎ ปัจจุบันมักห่มดองออกนอกวัดโดยถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าถูกต้อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ทั้งๆที่ผิดวินัย

อ้างอิง มหานิกาย