โปรโมชั่นชุดครุย 300 บโปรโมชั่นถ่ายรุป 150 บาทรูปชุดขาวข้าราชการรวมรูปครอบครัว

รูปถ่ายชุดไทยจิตลดา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รูปชุดไทยจิตรลดาสีทองรูปคุ่ชุดไทยจิตรลดารูปคุ่ชุดข้าราชการกรีชฎา ชุมศรี ชุดขาวข้าราชการครูกรีชฎา ชุมศรี ครู ร.ร.หัวไทรสุธรรม ชุมศรี ครู ร.ร.วัดฉิมหลา

คุณกรีชฏา ชุมศรี ครูเกษียณ ร.ร.หัวไทร เรือนประชาบาล และ คุณสุธรรม ชุมศรี ครูเกษียณ ร.ร.วัดฉิมหลา ให้เกียรติไปถ่ายรูปพอร์ทเทรต ที่ร้านนครอ๊าร์ต

รูปถ่ายชุดไทยจิตรลดา สีทอง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และรูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ติดเหรียญเครื่องราชชั้น ท.ช.