สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปครอบครัวชุดครุยราชภัฏ นครศรีธรรมราช

ภาพถ่ายชุดครุย ถือปริญญาบัตร ม.ราชภัฏรูปถ่ายชุดครุย ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราชรูปครอบครัว ใส่ชุดครุย ม.ราชภัฏ คณะครุศาสตร์

รูปถ่ายบัณฑิตใส่ชุดครุย สีฟ้า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครศรีธรรมราช และถ่ายรูปครอบครัว

ปรัชญา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลิตครูมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ

  • • ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • • สร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
  • • บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • • ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • • พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการองค์กรโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล